Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 10. līdz 13. aprīlim

10. aprīlis, 2017

10., 11.04. Briselē EESK vadības komitejas "Eiropa2020" sanāksme un Pilsoniskās sabiedrības dienas - tikšanās ar ES pilsoniskās sabiedrības organizācijām, informācijas sniegšana par EESK darbību. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

10.04. plkst. 9.30 Labklājības ministrijā - starpinstitūciju saskaņošanas sanāksme par likumprojektu "Grozījumi Darba likumā". Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa, LBAS jurists, darba tiesību konsultants K. Rācenājs. 

10.04. plkst. 10.00 Ministru kabinetā: Nodokļu reformu vadības grupas sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins. Darba kārtībā: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi un attaisnotie izdevumi; veselības finansēšanas jautājumi nodokļu politikas pamatnostādņu kontekstā.

10.04. plkst. 14.00 Finanšu ministrijā - Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde, piedalās LBAS vadība un dalīborganizāciju pārstāvji. Darba kārtībā: veselības finansēšanas jautājumi nodokļu politikas pamatnostādņu kontekstā; gatavošanās 11.04. Nodokļu reformu vadības grupas sanāksmei un NTSP; PVN reverss u.c.

10.04. Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras rīkotās Profesionālās izglītības balvas MĒS MĀCĀMies 2017 žūrijas sanāksmē piedalās LBAS pārstāve.

11.04. plkst. 12.00 Celtnieku arodbiedrības tikšanās ar LBAS priekšsēdētāju E. Baldzēnu.

11.04. plkst. 15.00 Ministru kabinetā - Reformu vadības grupas sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins. Darba kārtībā: sociālās apdrošināšanas jautājumi nodokļu politikas pamatnostādņu kontekstā (LM prezentācija).

12.04. Valmierā - LBAS darba aizsardzības konsultanta M. Pužula un LBAS darba tiesību konsultanta K. Rācenāja lekcijas Valmieras tehnikuma audzēkņiem; plkst. 13.00 Vidzemes integrētajā bibliotēkā - tikšanās un konsultācijas Valmieras arodbiedrību biedriem.

12.04. plkst. 10.00 Izglītības ministrijā - Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un dalīborganizāciju pārstāvji. Darba kārtībā: informācija par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekta ietvaros uzsākto profesiju standartu un profesionālo kvalifikācijas prasību izstrādi; vienlīdzīgu sociālo garantiju nodrošināšana profesionālās izglītības pedagogiem; vispārējās izglītības kompetencēs balstītā satura ieviešana izglītības iestādēs; ESF un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.1.3.* īstenošana; diskusija par Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumu Nr.484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības” grozījumiem; NEP nolikumu apstiprināšana un NEP sastāva izveide u.c.

12.04. plkst. 18.00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības namā - Tieslietu nozares arodorganizācijas biedru sapulce. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

13.04. plkst. 12.00 LBAS puses NTSP locekļu sanāksme.

13.04. plkst. 15.00 Ministru kabinetā - Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde. Darba kārtībā: starpziņojums "Par nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018. - 2021. gadam".

13.04. plkst. 17.30 LBAS Jauniešu padomes sanāksme Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā. Darba kārtībā: informācija par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA); par Baltijas arodbiedrību jauniešu forumu 2017, Igaunijā u.c. jautājumi.