Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Sociālajam dialogam Latvijā - 25

3. decembris, 2018

Sociālais dialogs - starp darba devējiem, valsti un arodbiedrībām ir demokrātiskas valsts uzbūves iezīme. Sociālais dialogs ir interešu līdzsvarošanas modelis, kas nodrošina sociālo stabilitāti, tas ir konsultāciju mehānisms, kurā piedalās valdība, darba devēji un arodbiedrības.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) kopš tās izveidošanas 1990. gadā aktīvi iesaistījās konceptuālo jautājumu izstrādāšanā par trīspusējo sadarbību Latvijā. 1993. gadā tika dibināta Latvijas Darba devēju konfederācija. LDDK ir darba devēju organizāciju apvienība un apvieno darba devējus un nozaru darba devēju organizācijas. Tieši šogad Latvijas Darba devēju konfederācija kopā ar saviem partneriem – Latvijas valdību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību – atzīmē divdesmit piecus gadus kopš ir izveidots sekmīgi funkcionējošs sociālā dialoga institucionālais mehānisms Latvijā.

Vēsturisks brīdis bija 1993. gada 19. oktobrī, kad Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma Koncepciju par trīspusējās sadarbības veidošanas pamatprincipiem un nepieciešamību Latvijā. 1993. gada 23. decembrī darbu uzsāka Latvijas Trīspusējā darba devēju, valsts un arodbiedrību konsultatīvā padome.

Jau vēlāk – 1994. gada 5. jūlijā – Latvijas Republikas Saeima ratificēja Starptautiskās darba organizācijas konvenciju nr. 144 par ar trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu pielietošanas sekmēšanai un konvenciju nr. 154 par kolektīvo pārrunu atbalstīšanu.

Sociālais dialogs balstās uz Starptautiskās darba organizācijas (SDO) konvencijām:

Sociālā dialoga tiesiskos pamatus darba vietā starp arodbiedrībām un darba devējiem regulē LR Darba likums (pieņemts 2001. gada 20. jūnijā, stājies spēkā ar 2002. gada 1. jūniju). Likums regulē arī Ģenerālvienošanās noslēgšanu starp arodbiedrību un darba devēju organizācijām un to apvienībām.

Nacionālajā līmenī darbojās: Nacionālās trīspusējās sadarības padome (NTSP), Sociālās drošības apakšpadome, Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome. Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome, Veselības aprūpes nozares apakšpadome, Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadome, Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome, Transporta, sakaru un informātikas lietu trīspusējas sadarības apakšpadome, Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadome, Budžeta un nodokļu apakšpadome, Konkurētspējas un ilgtspējas apakšpadome.

Latvijas nacionālā līmeņa sociālie partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) – ir parakstījušas ģenerālvienošanos, kurā starp citām kopīgām darbībām ir arī apņemšanās īstenot nacionālajā līmenī Eiropas sociālo partneru pamatnolīgumus un darbību ietvarus.